AVÍS LEGAL

El text següent regula la utilització del lloc web www.logisdoc.cat per part dels usuaris d’Internet. En aquest apartat s’inclou informació sobre les condicions d’accés i utilització d’aquest lloc web que han de ser conegudes per l’usuari.

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa que el titular del lloc web és:

Titular: LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.U.
Nom comercial: LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.U.
Domicili social: Polígono Molí de Raco. C/ Molí d´en Guineu, 31 – Nave 1 / 08770 – Sant Sadurní d´Anoia (Barcelona).
CIF: B-66033150
Telèfon: 938 913 076
Correu electrònic: info@logisdoc.cat

Dades registrals: Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 43820, sección 8, libro, Folio 133, Hoja nº 439238

Llegiu atentament aquest Avís legal, les Condicions generals de Servei i la Política de privacitat cada vegada que visiteu aquest lloc web ja que pot ser modificat en qualsevol moment. En cas de no estar d’acord amb les estipulacions, no utilitzeu el lloc web.

1. Objecte del lloc web

A través d’aquest lloc web es presten serveis de LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.U. . Així mateix, també es pot facilitar als usuaris l’accés a diversos continguts i informació sobre LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L. posat a disposició per LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.U. o per tercers proveïdors de serveis i contingut. LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.U. es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts i els serveis que hi conté. L’accés, navegació i ús del lloc web de LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.U. implica i suposa l’acceptació per part de l’usuari d’aquest Avís legal, de les Condicions de Servei i de la Política de privacitat publicats i actualitzats al lloc web. En aquest sentit, s’entendrà per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades en el lloc web. Aquest Avís legal té per objecte regular l’accés, la navegació i l’ús del lloc web, sense perjudici que [*] pugui establir condicions particulars que regulin la utilització de serveis oferts als usuaris a través del lloc web.

2. Condicions d’accés i utilització d’aquest lloc web

L’accés al lloc web és lliure i gratuït, i no és necessària per a la seva utilització la prèvia autentificació per mitjà de la introducció del nom d’usuari i contrasenya .
LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.U. posa a disposició dels usuaris aquest document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, i es compromet a l’observança i compliment rigorós de les disposicions que hi consten, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació. L’accés a aquesta pàgina web és responsabilitat exclusiva dels usuaris, i suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús que hi conté.
LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.U. es reserva el dret de realitzar, en qualsevol moment, tots els canvis i les modificacions que estimi oportuns i consideri necessaris per a la pàgina web sense necessitat de previ avís.
Per accedir a determinats serveis personalitzats, podeu registrar les vostres dades personals i escollir una contrasenya que us permetrà accedir a totes aquelles zones que requereixin una identificació prèvia. Això evitarà que, en un futur, els hagueu de tornar a emplenar.
Si per a l’accés a determinats continguts o per a la utilització d’algun servei és necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la veracitat, exactitud, autenticitat i vigència de totes aquelles dades que comuniqui tant quan empleni els formularis de registre com en qualsevol altre moment posterior, i és responsabilitat seva actualitzar la informació subministrada, de manera que reflecteixi la situació real. L’usuari serà responsable de la inexactitud o manca de veracitat de la informació aportada. LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.U. donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la naturalesa o finalitat, en les condicions i termes indicats en la secció de Política de privacitat.

3. Obligació de fer un ús correcte del lloc web i dels continguts.

L’usuari es compromet a la correcta utilització del lloc web així com dels continguts, serveis i utilitats que se li proporcionin de conformitat amb la llei, aquest document legal, i les instruccions i avisos que se li comuniquin.

Així mateix, l’usuari s’obliga a utilitzar la web, i tots els continguts, amb fins lícits i no prohibits, que no infringeixin la legalitat vigent i/o puguin resultar lesius dels drets legítims de “LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.U. ” o de qualsevol tercer, i/o que puguin causar qualsevol dany o perjudici de forma directa o indirecta. Amb aquesta finalitat, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts del lloc web de qualsevol forma que pogués infringir les disposicions anteriors.
Està prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest lloc web sense citar-ne l’origen o sol•licitar-ne autorització. L’accés, la navegació i la utilització del lloc web és responsabilitat de l’usuari i, en particular, es compromet a abstenir-se de:
• Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, posar a disposició, transformar o modificar els continguts, tret que es disposi de l’autorització del titular dels corresponents drets o que estigui legalment permès.
• Utilitzar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol tipus que s’hagi obtingut a través del lloc web o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altre tipus de finalitat comercial, missatges no sol•licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat. Així mateix, es compromet a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera l’esmentada informació.
• Extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels continguts integrants del lloc web així com de les bases de dades que LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.U. posi a disposició dels usuaris.
Els continguts, l’organització i els enllaços interessants han estat seleccionats i coordinats per LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.U. , així mateix la informació continguda en aquest lloc web també ha estat elaborada per LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.U.
LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.U. posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç que permeten accedir a pàgines i/o llocs web que pertanyen i/o estan gestionats per tercers.
LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.U. comprova el contingut existent en aquestes pàgines en el moment en què s’estableix un enllaç en aquestes pàgines i ho fa amb la creença de bona fe que els esmentats continguts compleixen amb la legislació aplicable. No obstant això, en cap cas, [*] es fa responsable, aprova, ni fa propis els serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol tipus de material existent en aquestes pàgines web i no controla ni es fa responsable, aprova o fa pròpies les successives modificacions d’aquests materials.
Els usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre qualsevol pàgina web i la web www.logisdoc.cat (en endavant, l'”Hiperenllaç”) hauran de complir les condicions següents, sempre amb l’autorització prèvia de [*]:
– l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la pàgina d’inici del lloc web o al punt concret que s’autoritzi LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.U. , però no es podran reproduir de cap manera;
– no es realitzaran manifestacions falses o inexactes sobre LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.U. , els seus treballadors, i qualsevol dels seus Productes i/o Serveis;
– no donarà a entendre que [*] ha autoritzat l’hiperenllaç o que ha assumit de qualsevol forma els serveis oferts a la pàgina web on s’estableix l’hiperenllaç;
– amb excepció d’aquells signes que formen part del mateix hiperenllaç, la pàgina web on s’estableixi l’hiperenllaç no podrà contenir cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.U. ; i
– la pàgina web on s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions o continguts contraris a la llei, la moral o a les bones costums generalment acceptades.
L’autorització de l’hiperenllaç per part de LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.U. no implica en cap cas l’existència de relacions entre LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.U. i el propietari de la pàgina web on s’estableixi, ni l’acceptació ni l’aprovació per part de [*] dels seus continguts o serveis.

4. Drets de propietat industrial i intel•lectual

www.logisdoc.cat és el lloc web de LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.U. , a través del qual es presten diversos serveis de LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.U. en línia als seus visitants. Quan visiteu i utilitzeu el lloc web, accepteu el fet que el seu propietari es reserva el dret a modificar o suspendre les pàgines disponibles, el lloc web, o a esborrar temporal o definitivament les dades que ha ofert, en qualsevol moment, sense previ avís i sense cap tipus de responsabilitat vers els usuaris. D’aquesta forma, accepteu que LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.U. no té cap tipus de responsabilitat per l’esborrament d’informacions, errors en l’emmagatzematge, inexactitud dels continguts i altres circumstàncies relatives a la informació de la seva pàgina web.
El lloc web, incloent-t’hi a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i resta d’elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.U. o, si escau, disposa de la llicència o l’autorització expressa per part dels autors, sense que pugui entendre’s cedit a l’usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel•lectual respecte d’aquests, tret d’aquells que resultin estrictament necessaris per a la utilització del lloc web. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel•lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat a la qual es destinin, la reproducció total o parcial, l’ús, l’explotació, la distribució i la comercialització, requereixen en tot cas l’autorització escrita prèvia per part de LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.U. . Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat una vulneració greu dels drets de propietat intel•lectual o industrial de l’autor.
Sens perjudici de l’anterior, l’usuari podrà descarregar-se la pàgina web al seu terminal sempre que sigui per a ús privat, sense cap finalitat comercial, per la qual cosa no podrà explotar, distribuir, comunicar públicament, reproduir, modificar, cedir, transformar o utilitzar el contingut de la web amb finalitats públiques o comercials.
L’accés al lloc web no atribueix en cap cas cap dret sobre les marques, nom comercials i/o signes distintius que hi apareguin. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, i són ells els responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pogués generar respecte d’aquests. En tot cas, el prestador disposa de l’autorització expressa i prèvia dels esmentats propietaris.
Per realitzar qualsevol tipus d’observació pel que fa a possibles incompliments dels drets de propietat intel•lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través de la següent adreça de correu electrònic: .

5. Durada del servei

LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.U. no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc web. Quan sigui raonablement possible, [*] advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del lloc web.
L’accés a la web té una durada indefinida; no obstant això, [*] es reserva el dret de suspendre, sense previ avís, l’accés als usuaris que, al seu criteri, incompleixen les normes d’utilització de la seva pàgina web i exercir les mesures legals oportunes. A més, LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.U. es reserva el dret de restringir l’accés a algunes seccions de la web al públic en general, i limitar-lo únicament a usuaris o grup d’usuaris concrets a través del lliurament d’una clau d’accés de la qual seran responsables.

6. Exclusió de responsabilitat

LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.U. realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts de la pàgina web, però no garanteix ni es responsabilitza de possibles errors en els continguts de la web.
En conseqüència, LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.U. s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.
El prestador no es fa responsable de la informació i dels continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposen els art. 11 i 16 de la LSSI, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col•laborarà de forma activa en la retirada o, si escau, el bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web a través de la següent adreça de correu electrònic: .
De la qualitat del Servei
L’accés al lloc web no implica l’obligació per part de LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.U. de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.
LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.U. no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del lloc web.
De la disponibilitat del Servei
L’accés al lloc web requereix serveis i subministraments de tercers, incloent-hi el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament de les quals no correspon a LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.U. . Per tant, els serveis proveïts a través del lloc web poden ser suspesos, cancel•lats o resultar total o parcialment inaccessibles, de forma definitiva o temporal, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del lloc web.
LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.U. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’usuari, com a conseqüència de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que provoquin la suspensió, cancel•lació o interrupció del servei del lloc web durant la prestació o amb caràcter previ.

7. Ús de galetes

LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.U. podrà utilitzar galetes per facilitar la navegació en la seva pàgina web i conèixer les preferències de l’usuari, i d’aquesta manera li permetrà reconèixer-lo. No obstant això, l’usuari podrà configurar el seu equip per acceptar o no les galetes que rep. Política de galetes.

8. Legislació i fur

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupen, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, i són competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de la Corunya, als quals l’usuari se sotmet expressament.LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, S.L.U. Tots els drets reservats.