Slide background

L'òptima gestió de la logística és fonamental per millorar el funcionament i augmentar l'eficiència en la provisió de serveis. Es tracta d'una tasca complexa que requereix que el proveïdor d'aquest servei acumuli una dilatada experiència, així com el coneixement en la logística i la tecnologia en què es recolza.

Logisdoc engloba de forma eficient tots els processos de la cadena logística. La primera fase és la planificació de necessitats. En aquesta etapa es realitza un treball d'integració amb el client, i en determinades ocasions s'arriben a distribuir tasques entre tots dos. La paraula clau és la flexibilitat: arribem fins on el client necessiti i ens adaptem als seus requeriments i a la seva estructura inicial.

Logisdoc està capacitada per realitzar la negociació de les compres amb els proveïdors prèviament autoritzats pel client, amb un sistema que permeti el control estricte dels criteris aplicats. Sempre es pot saber a qui s'ha comprat, què i perquè. Coneixem la legislació i l'apliquem.

La tramitació de les comandes i la recepció de les compres es realitzen en una Plataforma Logística Centralitzada que és la base de les operacions. Cada Plataforma Logística dóna servei a una zona determinada, segons s'hagi definit en el protocol de servei.

Dintre de la Plataforma Logística Centralitzada es procedeix a la custòdia i l'emmagatzematge de la mercaderia, a la simbolització i la identificació dels articles, i a la preparació i el transport de les comandes de reposició a les Plataformes de Distribución Capilar, si fos necessari.

Des de les Plataformes de Distribución Capilar es preparen les ordres de reposició rebudes de les Unitats de Consum, es distribueix a les Unitats de Consum, es tramiten les devolucions i els moviments interns de materials entre Unitats de Consum i centres.

En tot moment es gestionen i controlen els inventaris i els consums i es reporta al client. La traçabilitat és total i l'estalvi de temps, estocs i costos, màxim.

La Plataforma Logística Central suposa el pas de la dispersió a un únic punt de servei, amb un personal especialitzat i dedicat a funcions assistencials que aporten major valor, millor control dels estocs i, en general, una optimització d'inversions i costos.

La centralització de les compres permet un estalvi significatiu per la reducció dels estocs i la disminució de les necessitats financeres que genera; la millora en costos per volum de contractació i la presa de decisions unificada.

L'estalvi també es genera pel control de la despesa i l'optimització dels recursos; l'aprofitament de les economies d'escala; la reducció de càrrega administrativa; la reducció de preus, i la major eficàcia, eficiència i agilitat en la prestació del servei.

Amb el nostre mètode es controlen els estocs, el lliurament i la col•locació de la mercaderia en els punts de consum, amb estalvis importants per l'optimització de consums, el control de minves, el registre de consums des de sistemes automàtics, semiautomàtics i manuals.

Altres avantatges del sistema són la distribució, el transport i la ubicació en el punt de consum i logística inversa, la dotació de personal permanent en centres de treball, el moviment intern de materials entre unitats, la traçabilitat del producte, la definició de catàlegs de consums, i la formació del personal hospitalari.

 

Amb els estalvis que això significa de reducció d'estocs, millores en costos per volum de contractació i presa de decisions unificada.

 

De la dispersió a un únic punt de servei. Personal dedicat a funcions assistencials que aporten major valor, millor control dels estocs, optimització de planta.

Disposem dels millors mitjans tècnics i humans per complir amb les demandes dels nostres clients. Distribució a plataforma i distribució capilar a múltiples centres.